Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

εξελιξεις για το τυμπακι - η εγκριση προμελετης απο το ΥΕΝ που ειναι γελοία!


ΥΕΝ:

Έγκριση προμελέτης για το λιμάνι στο Τυμπάκι Ηρακλείου 6/9/2007
18:45


Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) -στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι 17 υπουργείων- η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για την Ανάπτυξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αντικείμενο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για την ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου Κρήτης είναι η καταρχήν εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, στον περιβάλλοντα χώρο και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπό μελέτη λιμένας θα εγκατασταθεί στη νότια ακτογραμμή της Νήσου Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου, που υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Τυμπακίου του Νομού Ηρακλείου. Η προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης βρίσκεται στο δυτικό άκρο του οικισμού Κόκκινος Πύργος και στα ανατολικά του οικισμού Αγ. Γαλήνης και πιο συγκεκριμένα, δυτικά της λιμενικής εγκατάστασης του Κόκκινου Πύργου και ανατολικά της λιμενικής εγκατάστασης της Αγίας Γαλήνης.

Στην πλήρη ανάπτυξή του ο λιμένας θα διαθέτει:

- Προσήνεμο, υπήνεμο μώλο και λιμενολεκάνη που θα έχει ωφέλιμο βάθος -18.00 έως 19.00m (ΜΣΘ)

-Κρηπιδώματα ωφέλιμου βάθους – 18.00M (ΜΣΘ) και συνολικού μήκους 3.00km εκ των οποίων τα 2.44km είναι λειτουργικά, ικανά για την ταυτόχρονη παραβολή και εξυπηρέτηση έξι κιβωτιαγωγών πλοίων κατηγοριών (Post Panamax)

- Κρηπίδωμα ωφέλιμου βάθους – 10.00m (ΜΣΘ) και μήκους 170 μέτρων με δυο ράμπες για την πρυμνοδέτηση πλοίων Ro-Ro ή ferries.

- Χερσαία ζώνη ΣΕΜΠΟ συνολικού εμβαδού 1000 στρεμμάτων. Οι απαιτήσεις σε υλικά επιχώσεων για τη δημιουργία της χερσαίας ζώνης θα καλυφθούν πλήρως από τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν από τις εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης.

- Χερσαία ζώνη εγκατάστασης επιβατικών πλοίων και RO – Ro συνολικού εμβαδού 65 στρεμμάτων.

Ο λιμένας θα λειτουργεί ως επιβατικός, τουριστικός σταθμός και ως σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (transshipment hub) ετήσιας δυναμικότητας περίπου 2.000.000 TEU’s, με ποσοστό εγχώριας διακίνησης με προορισμό την ενδοχώρα του λιμένα (Κρήτη), της τάξεως του 5% (περίπου 100.000 TEU’s ανά έτος). Στον ανατολικό τομέα του λιμένα προβλέπεται η λειτουργία ανεξάρτητης εγκατάστασης Ro-Ro με την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο πλοίων αμιγώς Ro-Ro ή Ο/Γ-Ε/Γ (ferries).

Στο υπό μελέτη έργο συμπεριλαμβάνεται επίσης και η κατασκευή λιμενίσκου σκαφών αναψυχής μικτής χρήσης σε επαφή με το δυτικό άκρο του εμπορευματικού λιμένα. Η χωρητικότητά του ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 400 σκάφη μήκους έως 15 μέτρα καθώς και 50 σκάφη μήκους περίπου 25 μέτρων. Τα λιμενικά έργα ανάπτυξης του λιμενίσκου περιλαμβάνουν προσήνεμο μώλο μήκους 700m, υπήνεμο μώλο μήκους 350m, κρηπιδώματα συνολικού μήκους 1160m, χερσαία ζώνη 85 στρεμμάτων περίπου και τέσσερις προβλήτες.

Οι επιπτώσεις στη μορφολογία και στο έδαφος από την κατασκευή του λιμενικού έργου και των συνοδών προς αυτών έργων (έργα οδοποιίας, λιμενίσκος σκαφών αναψυχής μικτής χρήσης) αφορούν κυρίως: α) στην ακτογραμμή, β) στη δημιουργία της νέας λιμενολεκάνης του πυθμένα της θάλασσας, γ) στις αλλαγές στη βυθομετρία λόγω των βυθοκορήσεων που θα γίνουν και δ) στις επεμβάσεις του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική διερεύνηση των ακτομηχανικών συνθηκών αναμένονται μικρής κλίμακας επιδράσεις στην παράκτια στερεομεταφορά λόγω της μεταβολής του παράκτιου κλίματος από την παρουσία του νέου λιμένα, οι οποίες εκτιμάται ότι θα είναι ήσσονος σημασίας.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Έργου, οι υπό μελέτη εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν περί τα 1500 στρέμματα θαλάσσιου περιβάλλοντος και μόλις 100 στρέμματα χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ οι λιμενολεκάνες έχουν έκταση περί τα 1295 στρέμματα. Το υπό κατάληψη χερσαίο περιβάλλον περιλαμβάνει μια λεπτή παραλιακή ζώνη, καθώς και την έκταση του δρόμου που θα συνδέει το έργο με το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ).

Οι απαιτήσεις του έργου σε υλικά υφάλων και επιχώσεων μπορούν να καλυφθούν από τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν από τις υποθαλάσσιες εκσκαφές που θα απαιτηθούν στο θαλάσσιο χώρο κατάληψης του έργου και τη λιμενολεκάνη του.


Κατά τη φάση λειτουργίας αναμένονται επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από α) τη διάλυση υφαλοχρωμάτων, β) ενδεχόμενες διαρροές πετρελαιοειδών, γ) απορροή των ομβρίων. Λόγω της μη ύπαρξης κεντρικού δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του έργου και χωροθέτησης των κτιρίων σε μεγάλο μήκος, τα λύματα των κτιρίων θα διατεθούν μέσω τοπικών στεγανών δεξαμενών συλλογής λυμάτων και αντλιών ανύψωσης προς το συγκρότητα βιολογικού καθαρισμού του λιμένα.

Ως προς τα είδη πανίδας, το χερσαίο περιβάλλον της περιοχής κατάληψης του έργου εκτιμάται ότι δεν αποτελεί σημαντικό βιότοπο για είδη πανίδας και ιδιαίτερα για σπάνια ή προστατευμένα είδη πανίδας. Τα είδη πανίδας που εμφανίζονται στην περιοχή, κατά τη φάση κατασκευής, λόγω της εκπομπής θορύβου και σκόνης, θα αναγκαστούν να μετακινηθούν σε παραπλήσιες εστίες. Οι προκαλούμενες επιπτώσεις σε αυτά θα είναι βραχυχρόνιες και θα σταματήσουν με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών.

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν επηρεάζεται άμεσα η περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta, η οποία βρίσκεται εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) Δυτικά Αστερούσια (από Αγιοφάραγγο ως Κόκκινο Πύργο) – GR4310004. Η παραλία ωοτοκίας απέχει σε ευθεία 4.125m, αρκετά μακριά από την περιοχή του έργου, συνεπώς δεν αναμένεται άμεση επίπτωση στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Ωστόσο, ο οριστικός σχεδιασμός του έργου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι θαλάσσιες χελώνες δε δέχονται σημαντικές επιπτώσεις ως προς την πρόκληση φωτορύπανσης, καθώς και τη διατάραξη της δραστηριότητας της χελώνας στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Μεσαράς.

Όσον αφορά στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, αναμένεται κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων να υπάρξουν επιπτώσεις, λόγω παρεμπόδισης ή διακοπής ορισμένων δραστηριοτήτων, αλλά δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές των οικιστικών δραστηριοτήτων

Κατά τη φάση λειτουργίας του, το έργο, λόγω του υπερτοπικού του χαρακτήρα, θα δράσει θετικά στον τομέα του εμπορίου και των μεταφορών.

Θετικές επιπτώσεις αναμένονται, ωστόσο, και στον τομέα της απασχόλησης.

Όσον αφορά στις επιπτώσεις του έργου στο ακουστικό περιβάλλον, κατά τη φάση κατασκευής θα υπάρχει χρονικά περιορισμένη και πλήρως ανατάξιμη τοπική επιβάρυνση, λόγω της λειτουργίας των μηχανημάτων του εργοταξίου και της κίνησης των βαρέων οχημάτων από και προς το εργοτάξιο.

Δεν αναμένονται αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

Τέλος, δεν αναμένεται να επηρεαστεί από το έργο το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.


Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2007

εξελιξεις 2 : για το λιμανι στο τυμπακι


Προωθείται η ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων στο Τυμπάκι
07/09/07

Ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, γνωστοποίησε με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την πρόθεσή του να συνάψει, με διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, Σύμβαση Παραχώρησης για την «Ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου Κρήτης».

Το έργο θα αφορά στην ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής και υπερδομής των εγκαταστάσεων (σχεδιασμός - μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και συντήρηση), στη λειτουργία, διοίκηση και διαχείρισή τους και στην εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων αυτών από τον Παραχωρησιούχο. Με την ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης για το έργο, ουσιαστικά ξεκινά στο Τυμπάκι η ανάπτυξη ενός λιμένα διεθνούς εμβέλειας, με σύνδεση με άλλους μεγάλους λιμένες της Μεσογείου, της Άπω Ανατολής (Σιγκαπούρη-Κίνα-Κορέα-Ιαπωνία-Ταϊβάν και Ινδία).

Το έργο αναμένεται να εγκατασταθεί δυτικά της λιμενικής εγκατάστασης του Κόκκινου Πύργου και ανατολικά της λιμενικής εγκατάστασης της Αγίας Γαλήνης. Η νέα λιμενική εγκατάσταση θα συνδεθεί απευθείας, μέσω νέας οδού πρόσβασης, με τον προβλεπόμενο Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα του Μάνδρες - Τυμπάκι (κλειστός οδικός άξονας, που διέρχεται εκτός των υφιστάμενων ορίων των οικισμών).

Σύμφωνα με το ΥΕΝ, η θέση του έργου του επιτρέπει να αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους λιμένες μεταφόρτωσης της Ανατολικής Μεσογείου και να αποκτήσει έτσι ένα ρόλο που διεκδικούν ήδη πολλά κράτη στην ευρύτερη περιοχή όπως η Μάλτα, η Κύπρος, η Ισπανία καθώς και το νησί της Σικελίας.

Ο Λιμένας θα λειτουργεί ως Επιβατικός-Τουριστικός και ως Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) μεταφόρτωσης (transshipment hub) ετήσιας δυναμικότητας περίπου 2.000.000 TEU’s, με ποσοστό εγχώριας διακίνησης και με προορισμό την ενδοχώρα του λιμένα (Κρήτη) της τάξεως του 5% (περίπου 100.000 TEU’s ανά έτος). Στον ανατολικό τομέα του λιμένα προβλέπεται η λειτουργία ανεξάρτητης εγκατάστασης Ro-Ro με την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο πλοίων αμιγώς Ro-Ro ή Ο/Γ-Ε/Γ (ferries).

Στο έργο επίσης, περιλαμβάνεται και η δημιουργία Καταφυγίου Αγκυροβολίας Σκαφών Αναψυχής (μαρίνα) μικτής χρήσης σε επαφή με το δυτικό άκρο του εμπορευματικού λιμένα, ως αντισταθμιστικό έργο, για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Η χωρητικότητα της μαρίνας θα ανέρχεται σε περίπου 400 σκάφη.

Τα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν προσήνεμο μόλο μήκους 700 μ., υπήνεμο μόλο μήκους 350 μ., κρηπιδώματα συνολικού μήκους 1.160 μ., χερσαία ζώνη 85 στρεμμάτων περίπου και τέσσερεις προβλήτες.

Η συνολική επένδυση για την κατασκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λοιπών συνοδών έργων καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έχει προεκτιμηθεί ότι είναι της τάξης των 800 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει αποκλειστικά με ίδια και δανειακά κεφάλαια του Παραχωρησιούχου.

Σε συνέχεια της Προκήρυξης που ανακοινώνεται σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο Διεθνής Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Α φάση: Προεπιλογή Υποψηφίων και Β Φάση: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

εξελιξεις : συζήτηση του 5ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αγιοβασιλιωτών για το λιμανι στο τυμπακι

ακολουθει αρθρο απο τοπικη εφημεριδα


13 Αυγούστου 2007 - 11:34
Το λιμάνι στο επίκεντρο

Το ενδεχόμενο της κατασκευής του διαμετακομιστικού λιμανιού στο Nότο κυριάρχησε στη συζήτηση του 5ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αγιοβασιλιωτών το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Μιξόρρουμα του δήμου Λάμπης. Επί της ουσίας, οι δήμοι Λάμπης και Φοίνικα δεν έκρυψαν εκ νέου τον προβληματισμό τους για τη χάραξη του νέου λιμανιού. Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Λάμπης κ. Γιάννης Ταταράκης, ο Δήμος έχει εκφράσει και δια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου την άποψή του να μην κατασκευαστεί το εν λόγω λιμάνι, ενώ συμπλήρωσε πως η περιοχή εμμένει στον περιφερειακό σχεδιασμό για την κατασκευή επιβατικού λιμανιού. «Δεν έχουμε ακόμα κατασταλάξει γιατί περιμένουμε τις μελέτες, όμως πιστεύουμε ότι το λιμάνι δε θα πρέπει να γίνει με αυτή τη μορφή», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Φοίνικα κ. Μανόλης Μαστορογιαννάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι ένα επιβατικό λιμάνι και το παράλληλο άνοιγμα του αεροδρομίου του Τυμπακίου είναι αυτά που θα δώσουν ώθηση ανάπτυξη στην περιοχή.
Τη δική του άποψη για το πώς η κυβέρνηση δεν έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Όθωνας.
«Το υποτιθέμενο λιμάνι του Νότου είναι ένα ομολογουμένως ευφυές τέχνασμα να συζητάμε σήμερα αντί για την υποχρηματοδότηση του νότιου άξονα, των μελετών διασύνδεσης της περιοχής με το ΒΟΑΚ, την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών μνημείων της περιοχής και την ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών, για την οποία η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να πει. Κάνουμε όμως μία, υποτίθεται, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για κάτι το οποίο προφανώς είναι ένα εφεύρημα και για αυτό η κουβέντα τρία χρόνια δεν προχωράει ούτε βήμα μπροστά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Όθωνας.
Σε μία περιοχή όπου ο τουρισμός είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης, αναπτύχθηκαν διάφορες ιδέες για το πώς οι δήμοι Φοίνικα και Λάμπης της πρώην επαρχίας Αγίου Βασιλείου μπορούν να γίνουν ακόμη πιο ελκυστικοί και ανταγωνιστικοί. Την εισήγηση έκανε ο δήμαρχος Φοίνικα κ. Μανόλης Μαστορογιαννάκης.
Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνδράμει σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις μετέφερε ο ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατανομή του Δ’ ΚΠΣ, που θα κατευθυνθεί κατά 80% στην ελληνική περιφέρεια.
Εισήγηση για το λιμάνι του Νότου έκανε ο δήμαρχος Λάμπης κ. Γιάννης Ταταράκης, ενώ ο καθηγητής Εγκληματολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου κ. Ιακωβος Φαρσεδάκης αναφέρθηκε στα φαινόμενα εγκληματικότητας. Στην ανάπτυξη και τις υποδομές της επαρχίας Αγίου Βασιλείου αναφέρθηκε ο νομάρχης Ρεθύμνου κ. Γιώργος Παπαδάκης.

Διεθνής διαγωνισμός για το νέο λιμάνι στο Τυμπάκι


Διεθνής διαγωνισμός για το νέο λιμάνι στο Τυμπάκι

Και επίσημα αναζητά πλέον επενδυτές η κυβέρνηση για το λιμάνι του νότου. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το λιμάνι στο Τυμπάκι δημοσίευσε χθες ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Πρόκειται για το έργο που μέχρι τώρα έχουν δείξει ενδιαφέρον Κινέζοι, Κορεάτες, επενδυτές από το Ντουμπάι.

Η σύμβαση θα είναι για 360 μήνες και ο προϋπολογισμός μπορεί ν’ ανέλθει στο 1 δις ευρώ! Χθες, ο υπουργός Ναυτιλίας Μανόλης Κεφαλογιάννης, ενημέρωσε τον δήμαρχο Τυμπακίου.

Με το δήμαρχο Τυμπακίου ο υπουργός Ναυτιλίας

Τον ενημέρωσε για το νέο λιμάνι
Για τις διαδικασίες προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για το λιμάνι του νότου ενημέρωσε χθες το δήμαρχο Τυμπακίου ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ.Κεφαλογιάννης. Ήδη όπως έγραψε και χθες η ‘Π’ δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η πρόθεση του ΟΛΗ να συνάψει με Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό, Σύμβαση Παραχώρησης για το Έργο «Ανάπτυξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου Κρήτης».

Ο κ.Κεφαλογιάννης ενημέρωσε τον κ.Χαραλαμπάκη για τις διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν και τον διαβεβαίωσε ότι αυτή η πρόθεση δεν αναιρεί το διάλογο που έχει ξεκινήσει με την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τον υπουργό ο διάλογος θα ξεκινήσει και με αυτή την αφορμή θα ξέρουν όλοι πως το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι δεδομένο και με βάση κι αυτή την παράμετρο να αποφασίσουν.

Όπως τόνισε ο υπουργός με την ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Προκήρυξης για το Έργο, ουσιαστικά ξεκινά στο Τυμπάκι η ανάπτυξη ενός λιμένα διεθνούς εμβέλειας, του οποίου η σύνδεση με άλλους μεγάλους λιμένες της Μεσογείου, της Άπω Ανατολής (Σιγκαπούρη-Κίνα-Κορέα-Ιαπωνία-Ταϊβάν και Ινδίας), θα διασφαλίσει:

ανάπτυξη της αποδοτικότητας των θαλασσίων μεταφορών, στο πλαίσιο της ένταξής τους στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών

ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο επίπεδο της Περιφέρειας της Κρήτης αλλά και της χώρας συνολικά

υλοποίηση της λιμενικής πολιτικής του ΥΕΝ που συνδέεται με παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στους Λιμένες της χώρας

Το εργο αποτελεί κυρίως ένα λιμενικό σταθμό διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) που χωροθετείται στην νότια ακτογραμμή της Νήσου Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου, που υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Τυμπακίου του Νομού Ηρακλείου.

Η νέα λιμενική εγκατάσταση θα συνδεθεί απευθείας, μέσω νέας οδού πρόσβασης, με τον προβλεπόμενο Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα του Μάνδρες – Τυμπάκι (κλειστός οδικός άξονας, που διέρχεται εκτός των υφιστάμενων ορίων των οικισμών).

Η θέση του Έργου, συγκεντρώνει όλα τα κατάλληλα τυπολογικά γνωρίσματα ώστε να αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους λιμένες μεταφόρτωσης της Ανατολικής Μεσογείου, και να αποκτήσει έτσι ένα ρόλο που διεκδικούν ήδη πολλά νησιά στην ευρύτερη περιοχή όπως η Μάλτα, η Κύπρος η Σικελία και η Ισπανία.

Σύμφωνα με το ΥΕΝ η δημιουργία στη συγκεκριμένη περιοχή ενός λιμένα διεθνούς εμβέλειας:

Θα ενισχύσει καθοριστικά τη στρατηγική θέση της νήσου στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου (θέση την οποία δεν έχει επαρκώς αξιοποιήσει μέχρι σήμερα), όπως προβλέπεται και από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1486Β/10-10-2003).

Θα συμβάλλει στην καθιέρωση της Κρήτης ως «Πύλη του Νότου» για την Ευρώπη και τις Παραευξείνιες Χώρες και στη διασύνδεσή της με την παγκοσμιοποιημένη οικονομία χωρών της Ασίας.

Θα συντελέσει στην ανάπτυξη της αποδοτικότητας των θαλασσίων μεταφορών, που αποτελεί και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Θα αναβαθμίσει την στρατηγική θέση της χώρας.

Θα συμβάλει στην ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο Περιφέρειας και Χώρας καθώς και στην αναδιάρθρωση της οικονομίας του τόπου.

Θα συμβάλει στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Κρήτης.

Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Θα καταστήσει το Τυμπάκι γνωστό διεθνώς, ως σημαντικό λιμένα.

Η συνολική επένδυση για την κατασκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λοιπών συνοδών έργων καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έχει προεκτιμηθεί ότι είναι της τάξης των 800.000.000 έως 1.000.000.000 Ευρώ.

Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει αποκλειστικά με ίδια και δανειακά κεφάλαια του Παραχωρησιούχου.

Οι Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει κατ’ ελάχιστον:

-να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συναφείς με τις λειτουργίες που προτίθενται να ασκήσουν στο Έργο,

-να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων και έργων υποδομών παρομοίου μεγέθους και πολυπλοκότητας,

- να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση λιμένων, παροχή λιμενικών υπηρεσιών και λειτουργία σταθμών εμπορευματοκιβωτίων (container terminal) με αποδεικνυόμενη κίνηση άνω των 5.000.000,00 TEUs ετησίως στους λιμενικούς σταθμούς που ήδη διαχειρίζεται ο Υποψήφιος ή τα Μέλη του. Για τον προσδιορισμό της σχετικής κίνησης θα ληφθούν υπόψη τα επιμέρους ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα του Υποψηφίου.

(δ) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία ενός (1) τουλάχιστον λιμενικού σταθμού Ε/Κ με αποδεδειγμένη κίνηση άνω των 1.500.000,00 TEUs για το έτος 2005.